เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

ประกาศจากโรงพยาบาล

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จผู้ป่วยสมัญและผู้ป่วยพิเศษ

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ (6 กันยายน 2565)

ประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์

ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC)พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์

ประกาศเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลังอัตโนมัติพร้อมน้ำยา

ประกาศเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์นับเม็ดเลือด

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกวดราคา E-bidding

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศ ประกวดราคาา

ร่างประกาศประกวดราคา

ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด

ร่างประกาศประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคา


จำนวนผู้เข้าชม 0037129