เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินผลทักษะด้านดิจิทัล IT

แบบฟอร์มสำรวจฝ่าย IT

แบบฟอร์มฝ่าย IT