โรงพยาบาลเมืองปาน “ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เท่าเทียม ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายในปี 2568 ”

นโยบายผู้บริหาร


นายสิทธิกร สาริวาท
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน


จำนวนผู้เข้าชม 0104946