โรงพยาบาลเมืองปาน “ ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เท่าเทียม ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายในปี 2568 ”

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

 โครงสร้างและบทบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การจัดการความเสี่ยงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การจัดการศักยภาพของทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การจัดการห้อง Data Center


จำนวนผู้เข้าชม 0084549