เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2565

ประวัติโรงพยาบาลเมืองปาน

ภาพและข้อคิดเห็นต่อโรงพยาบาล วันเปิดโรงพยาบาลเมืองปานอย่างเป็นทางการ 23 มกราคม 2529

         โรงพยาบาลเมืองปานเป็นสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สุก-แม่สอย โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2527 งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2526 เป็นเงิน 4,216,300 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2527 และในปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นค่าครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน 1,854,800 บาท โรงพยาบาลเมืองปาน เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้อย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นมา โดยมีแพทย์ 1คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน พยาบาลเทคนิค 7 คน ผดุงครรภ์ที่อบรมเวชปฏิบัติทั่วไป 1 คน ผดุงครรภ์อนามัย 1 คน พนักงานส่งเสริมสุขภาพ 1 คน คนขับรถ 1 คน นักการภารโรง 1 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 คนและคนงาน 2 คน โดยมี นายแพทย์อภิชาติ นิมมานเกียรติกุล เป็นผู้อำนวยการ ได้เปิดให้บริการประชาชน ในเขตอำเภอเมืองปาน จนถึงปี พ.ศ. 2546 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยมี พันโทนายแพทย์ศุภชัย คูสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพที่รองรับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายในปี 2563


พันธกิจ

1.ดูแลผู้รัับบริการตามมาตรฐานแบบผสมผสานตามแพทย์ทางเลือกโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง


2.ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย


3.จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ


4.บริหารจัดการองค์กรด้วยระบบธรรมาพิบาล


ค่านิยม

มีการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้รับบริการ ทำงานเป็นทีม บุคลากรมีความสุขจำนวนผู้เข้าชม 0019080