คปสอ.เมืองปาน

แหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม สามต้นสักใหญ่ ไหว้พระธาตุดอยซาง
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 lin

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

Muangpan Coordinating Committee on Public Health District Level

คณะกรรมการคปสอ.เมืองปาน  
   
 
 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเมืองปาน
1
 
 
 

นพ.จักรพันธุ์ กฤตมโนรถ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน
ประธานกรรมการ

 

นายสุทัน ทาวงศ์มา
สาธารณสุขอำเภอเมืองปาน
รองประธานฯ

 

นายประจักษ์ ขันเวท
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ

 

นายชัยวิทย์ ซื่อจริง
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการ

small product photo
 
small product photo
 
 
นางขวัญทอง มาเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
กรรมการ
 
นางอัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
กรรมการ
 
นางกานต์พิชชา ปภุสสโร
ผอ.รพสต.ทุ่งข่วง
กรรมการ
 
นางชนาภา ดูงาม
ผอ.รพสต.แจ้ซ้อนเหนือ
กรรมการ
       
นางผกามาศ โกวงค์
ผอ.รพสต.ป่าเหว
กรรมการ
 
นายศุภมิตร โกวงค์
ผอ.รพสต.แม่กองปิน
กรรมการ
 
นายวสันต์ จันทร์ศักดิ์
ผอ.รพสต.ป่าเวียง
กรรมการ
 
นางสาววิรัลยุพา ดินสอ
ผอ.รพสต.ต้นงุ้น
กรรมการ
 
 
 
นางสาวจารุพักตร์ คันธา
ผอ.รพสต.บ้านขาม
กรรมการ
 
นางสุขนันท์สินี เพชรสุวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุข
เลขานุการ
 
นางศิรินาค แต้มคม
พยาบาลวิชาชีพ
กรรมการ
 
นางวาสนา จงจรูญกิจ
ผอ.รพ.สต.แม่แจ๋ม
กรรมการ
 
           

ทันตแพทย์ยศพล เชนวิทยา
หัวหน้างานทันตสาธารณสุข
กรรมการ

 

นางนฤมล สุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ
กรรมการ

     

นายประสิทธิ์ อิ่มปัญญา
กลุ่มงานหลักประกันสุชภาพยุทศาสตร์
สาระสนเทศทางการแพทย