คปสอ.เมืองปาน

แหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม สามต้นสักใหญ่ ไหว้พระธาตุดอยซาง
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 lin

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

Muangpan Coordinating Committee on Public Health District Level

คณะกรรมการคปสอ.เมืองปาน  
   
 
 
กรรมการบริหารโรงพยาบาล
small product photo
 
small product photo
 
small product photo
 
small product photo
นพ.กมล ทรายสมุทร
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองปาน
 
นางขวัญทอง มาเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 
นางอัจฉรา สุทธิพรมณีวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
 
นางประนอม เครือคำขาว
หัวหน้างานบริหาร
 
           
ทันตแพทย์ยศพล เชนวิทยา
หัวหน้างานทันตสาธารณสุข
 

นางนฤมล สุรินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ

      นายประสิทธิ์ อิ่มปัญญา
กลุ่มงานหลักประกันสุชภาพยุทศาสตร์
สาระสนเทศทางการแพทย์