คปสอ.เมืองปาน

แหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม สามต้นสักใหญ่ ไหว้พระธาตุดอยซาง
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 lin

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

Muangpan Coordinating Committee on Public Health District Level

******ITA 61******

[+]รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

[+]หลักเกณฑ์การขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการของโรงพยาบาลเมืองปาน

[+]สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1-3

[+]สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ2561

[+]รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

[+]รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางคู่มือโครงการวัยรุ่นสดใส อนามัยดี

[+]รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

[+]รายงานการประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

[+]คู่มือการแสดงความสัมพันธ์ของโครงการวัยรุ่นสดใส อนามัยดี

[+]รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    --ประจำเดือน   [+] ตุลาคม 2560, [+] พฤศจิกายน 2560, [+] ธันวาคม 2560, [+] มกราคม 2561, [+] กุมภาพันธ์ 2561, [+] มีนาคม 2561,
    [+] เมษายน 2561, [+] พฤษภาคม 2561, [+] มิถุนายน 2561, [+] กรกฎาคม 2561

[+]ผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560

[+]แนวทางตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน

[+]แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

[+]ประกาศโรงพยาบาลเมืองปานว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

[+]กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

[+]แผนการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ2561

[+]รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตปีงบประมาณ ๒๕๖๐

[+]ประกาศเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราขการและลูกจ้าง

[+]คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

[+]แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

[+]รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

[+]คำสั่ง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน

[+]คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง

[+]บทบาทภารกิจของโรงพยาบาลชุมชน

[+]อำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล (ข้อ 21)

[+]แนวทางการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติในกระบวนการอบรม "โครงการ วัยรุ่นสดใส อนามัยดี"

[+]รายงานผลการปฏิบัติงาน"โครงการ วัยรุ่นสดใส อนามัยดี"

[+]คู่มือแนวทางการอบรม "วัยรุ่นสดใส อนามัยดี"

 

 

สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์********ประกาศสมัครงาน*********

***ยังไม่มีประกาศ***

*****************

รับสมัคพยาบาลวิชาชีพ รายวัน --ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินบำรุง)***ปิดรับสมัคร***

รับสมัคนักวิชาการสาธารณสุข --ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน (ประเภทเงินบำรุง) สสอ.เมืองปาน***ปิดรับสมัคร***

รับสมัคพยาบาลวิชาชีพ รายวัน --ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินบำรุง)***ปิดรับสมัคร***

รับสมัคเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินบำรุง)***ปิดรับสมัคร***

รับสมัคเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินบำรุง)**ปิดรับสมัคร**

รับสมัคพยาบาลวิชาชีพ รายวัน --ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินบำรุง)**ปิดรับสมัคร**

รับสมัคพยาบาลวิชาชีพ รายวัน --ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินบำรุง)**ปิดรับสมัคร**

รับสมัคพยาบาลวิชาชีพ รายวัน --ลูกจ้างชั่วคราว (ประเภทเงินบำรุง)**ปิดรับสมัคร**

 

ติดต่อ โรงพยาบาลเมืองปาน -054276020 -054276081 -054276345-6