subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 lin

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

Muangpan Coordinating Committee on Public Health District Level

ประวัติโรงพยาบาลเมืองปาน


                  โรงพยาบาลเมืองปานเป็นสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สุก-แม่สอย โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2527
งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2526
เป็นเงิน 4,216,300 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2527 และในปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นค่าครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน 1,854,800 บาท
โรงพยาบาลเมืองปาน เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้อย่างไม่เป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นมา โดยมีแพทย์ 1คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน พยาบาลเทคนิค 7 คน
ผดุงครรภ์ที่อบรมเวชปฏิบัติทั่วไป 1 คน ผดุงครรภ์อนามัย 1 คน พนักงานส่งเสริมสุขภาพ 1 คน คนขับรถ 1 คน
นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คนและคนงาน 2 คน โดยมี นายแพทย์อภิชาติ   นิมมานเกียรติกุล เป็นผู้อำนวยการ
ได้เปิดให้บริการประชาชน ในเขตอำเภอเมืองปาน จนถึงปี พ.ศ. 2546 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30  เตียง
โดยมี นายแพทย์จักรพันธุ์   กฤตมโนรถ  เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

ภาพและข้อคิดเห็นต่อโรงพยาบาล วันเปิดโรงพยาบาลเมืองปานอย่างเป็นทางการ 23 มกราคม 2529

วิสัยทัศน์:เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ และมีเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชนผ่านมาตรฐาน ภายใน ปี 2554

พันธกิจ :ให้บริการสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในอำเภอเมืองปาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพ

ค่านิยม : มีการเรียนรู้  มุ่งเน้นผู้รับบริการ ทำงานเป็นทีม

 

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ คปสอ.เมืองปาน ทาง คปสอ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
และการให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
ทาง คปสอ.จึงได้จัดทำเวปไซด์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ
ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของประชาชนผู้มารับบริการ...


ประวัติสถานีอนามัยสถานีอนามัย เป็นสถานบริการสาธารณสุขระดับต้นของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นหน่วยงาน อยู่ใต้บังคับบัญชาของสาธารณสุขอำเภอ โดยมีคณะกรรมการ ประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ
( คปสอ. ) เป็นองค์กรประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุขมีวิวัฒนาการ

มีต่อ..


สถานที่สำคัญของอำเภอเมืองปาน

น้ำพุร้อน
น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
มีน้ำพุร้อนจำนวน 9 บ่อ ผุดจากใต้พิภพ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ไร่ มีแหล่งกำเนิดมาจากหินแกรนิตที่ยังมีความชื้นสะสมอยู่ ความชื้นนี้ได้กระจายออกมาในดินตามชั้นหิน และน้ำบาดาลเป็นแกนนำในขณะเดียวกันน้ำบนผิวดินก็ซึมลงไปปะทะกับความชื้น
ทำให้เกิดการขยายตัวและเคลื่อนตัวผ่านตามรอยเลื่อนของหินชั้น ปรากฏเป็นแหล่งน้ำพุร้อนซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 75.80 C มีน้ำไหลจากน้ำพุร้อนเฉลี่ย 36 ลิตร/นาที มีกลิ่นกำมะถันค่อนข้างอ่อน
และบริเวณดังกล่าวจัดสร้างห้องอาบน้ำแร่แช่ส่วนตัว ห้องแช่รวม ซึ่งใช้น้ำแร่ที่ต่อท่อตรงมาจากบ่อพักน้ำแร่ลานน้ำพุร้อน ซึ่งสะอาดปลอดภัย อุณหภูมิของน้ำแร่ที่ใช้อาบประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังมีบริการนวดแผนโบราณไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

น้ำตกแจ้ซ้อน

น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำ แม่มอญที่ไหลผ่านภูมิประเทศที่มีความสูงต่างระดับกัน ตกลงมาเป็นชั้น ๆ ในแต่ละชั้นจะมีแอ่งน้ำรองรับและมีความสวยงามต่างกันออกไป โดยบริเวณน้ำตกแจ้ซ้อนยังมีน้ำตกแม่เปียก ซีงมี 3 ชั้น ความสูงประมาณ 5 กิโลเมตร 
น้ำตกแม่มอญ และน้ำตกแม่ขุน ซึ่งตกเป็นสายยาวจากหน้าผาสูงชันประมาณ 100 เมตร ไหลลงมาบรรจบกับน้ำตกแม่มอญ ซึ่งน้ำตก
ดังกล่าวสามารถเที่ยวชมโดยเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองปาน อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ จ.ลำปาง มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิดและมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะน้ำตกและน้ำพุร้อน ซึ่งถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 58  ของประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ซ้อน มีพื้นที่เมื่อประกาศครั้งแรกประมาณ 592
ตารางกิโลเมตร หรือ 370,000 ไร่ ปัจจุบันได้ประกาศพื้นที่เพิ่มเติมอีก 110,000 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ 768 ตารางกิโลเมตร หรือ 480,000 ไร่

พระธาตุดอยซาง

พระธาตุดอยซาง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบล
แจ้ซ้อน มีการเล่าสืบต่อกันว่า พระนางเจ้าจามเทวี
ได้นำพระพุทธรูปพร้อมด้วยเครื่องทรง บรรจุไว้บนยอดและสร้างสถูปครอบไว้  เมื่อปี พ.ศ. 1226 ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ครูบาศรีวิชัย ได้ให้ช่างสร้างเจดีย์ครอบสถูปไว้และในปัจจุบันราษฎรบ้านข่วงกอมร่วมกับส่วนราชการ ได้ทำการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีกองทัพภาค 3 เป็นแกนนำและมีการจัดทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยซาง ในวันขึ้น 8 เหนือ ขึ้น 8 ค่ำเป็นประจำทุกปี